പരാജയം പരാജയമാവുന്നത്. ഖലീൽശംറാസ്

പരാജയം
പരാജയമാവുന്നത്
പരാജയപ്പെടുമ്പോഴല്ല
മറിച്ച്
പരാജയത്തോടെ
ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും
പരാജയത്തെ
വിലപ്പെട്ട അവലോകനമാക്കാതെ
പരാജയങ്ങൾ
ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോഴുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്