തർക്കത്തിന്റെ അടിത്തറ. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാളുടെ തർക്കങ്ങളുടെ
അടിത്തറ സ്വന്തത്തിൽനിന്നും
തുടങ്ങുന്നു.
സ്വന്തം മനശ്ശാന്തിക്കുതന്നെ
കോട്ടംവരുന്ന രീതിയിലുള്ള
സ്വയം സംസാരങ്ങളാണ്
തർക്കത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും.
പിന്നെ അത് കുടുംബത്തിലേക്ക്
വ്യാപിക്കുന്നു.
ജീവിത പങ്കാളിയുമായും
കുട്ടികളുമായും
ഇത് തുടരുന്നു.
പിന്നെ അത് സമൂഹത്തിലേക്ക്
വ്യാപിക്കുന്നു...
പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ
അടിത്തറ നിലനിൽക്കുന്നത്
സ്വന്തം ചിന്തകളിലാണ്
എന്ന് മനസ്സിലാക്കി
അത് മാറ്റിപണിയുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്