അൽഭൂതം.ഖലീൽശംറാസ്

പുതുപുത്തൻ
കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളോ,
പ്രപഞ്ചമോ
ഒന്നുമല്ല ഏറ്റവും
വലിയ അൽഭുതം.
ജീവനുള്ള നീയാണ്
ഈ ന നിമിഷം
നിലനിർക്കുന്ന
ഏറ്റവും വലിയ അൽഭുതം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്