നൻമകൾ പുലരുമ്പോൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

നീ പുലർന്നുകാണാൻ
ആഗ്രഹിച്ച നൻമകൾ
മറ്റുള്ളവരിലൂടെ
അത് നീ ശത്രുവെന്ന്
മുദ്രകുത്തിയവരിലൂടെ പോലും
പുലർന്നുകാണുമ്പോൾ
അതിൽ സന്തോഷിക്കുക.
അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുക.
പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുക.
അല്ലാതെ അവ പുലരേണ്ടത്
നിന്നിലൂടെ മാത്രമാവണം
എന്ന് അഹങ്കരിക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്