അർത്ഥവും മൂല്യവും. ഖലീൽശംറാസ്

ഓcരാന്നിനും
നീ എന്ത് അർത്ഥമാണോ
കൽപ്പിക്കുന്നത്
അതാണ് അതിന്റെ
നിന്റെ ലോകത്തിലെ അർത്ഥം.
ഓരോന്നിനും
നീ എന്തു മൂല്യമാണോ
നിർണ്ണയിക്കുന്നത്
അതാണ് അതിന്റെ മൂല്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്