വിമർശന കേന്ദ്രങ്ങൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനും
താരതമ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കാനും
പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന
ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ
മനുഷ്യരുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ട്.
സ്വന്തം ശീലങ്ങളിലൂടെ
അതിൽ പുതിയ
നാഡീ വഴികൾ രൂപപ്പെടുന്നു
നിത്യേന വിമർശനങ്ങളിലും .
താരതമ്യപ്പെടുത്തലിലും
മുഴുകുന്നവരിൽ ഈ
കേന്ദ്രം വളരെ ശക്തമാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ്
അവർ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതും.
താരതമ്യപ്പെടുത്തി
സ്വയം മാറ്റും മറ്റുള്ളവരുടെ മാറ്റും
കുറക്കുന്നതും.
ഈ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ശക്തി
കാക്കാൻ
ആദ്യം വേണ്ടത്
തിരിച്ചറിവാണ്.
പുറത്തെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല
മറിച്ച് എന്റെ തലച്ചോറിലെ
അപകടകരമായി രൂപപ്പെട്ട
ഈ ഒരവസ്ഥയാണ്
ഇതിന് കാരണം എന്ന തിരിച്ചറിവ്.
അസുഖത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ
ശേഷം
അത്തരം ശിലങ്ങളിൽ നിന്നും
വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള
ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമം
ഉണ്ടാവണം.
അതിന് വിരുദ്ധമായത്
പരമാവധി വളർത്തിയെടുക്കുകയും
ചെയ്യുക.
വിമർശന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ശക്തി
കുറഞ്ഞുവരിക തന്നെ ചെയ്യും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്