പേടിയെന്ന വികാരം. ഖലീൽശംറാസ്

പേടി ഒരാളുടെ
ഉള്ളിൽ പിറന്ന്
അവിടെ തന്നെ
അതിന്റെ നാഷനഷ്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുന്ന
വികാരമാണ്.
വളരെ അനിവാര്യമായ
ഒരവസരത്തിൽ
സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി
മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട
വികാരം.
മറ്റു സസ്യജീവജാലങ്ങളെ പോലെ
ജീവനുള്ള ജീവി
എന്ന നിലയിൽ
ശരീരത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ
വേണ്ടി
ഉപയോഗിക്കേണ്ട വികാരം.
മനസ്സിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി
ഉപയോഗിക്കേണ്ടാത്ത വികാരം.
അവ മനസ്സിലെ ചിന്തകളുടെ
വിഷയമാവുമ്പോഴാണ്
അവ അപകടകരമാവുന്നത്.
അതിനെ അനാവശ്യമായി
ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുക.

Popular Posts