ചിന്തയുടെ ശക്തി.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഓരോ
ചിന്തയും
ഒരു ശക്തിയാണ്.
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
സംതൃപ്തിയും
അസംതൃപ്തിയും
നിർണ്ണയിക്കുന്ന ശക്തി.
അതുകൊണ്ട്
നിന്റെ ചിന്തകൾ
ഏത് വിഷയത്തിലാണ്
ചർച്ച നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്
ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്