വ്യക്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു വ്യക്തിയോടും
അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം
ചോദിക്കരുത്.
അവൻ നിലകൊള്ളുന്ന
പാർട്ടിയല്ല
അവന്റെ രാഷ്ട്രീയം.
അവൻ അഗ്രഹിക്കുന്ന
ചിലത് അവന്റെ
പാർട്ടിയിൽ നിന്നും
കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ
മാത്രം
ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ
യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം
പുറത്തുവരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്