വിജയത്തിന്റെ ചരിത്രം. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഏതൊരു വിജയത്തിന്റേയും
ചരിത്രം വിശകലം
ചെയ്താൽ
വലിയൊരു പരാജയത്തിൽ നിന്നും
പഠിച്ച
വലിയൊരു പാഠവും
വിമർശനങ്ങൾ
നൽകിയ
ഊർജ്ജവും
അതിലൂടെ
രൂപപ്പെട്ട കരുത്തും
കാണാൻ കഴിയും.

Popular Posts