വിജയത്തിന്റെ ചരിത്രം. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഏതൊരു വിജയത്തിന്റേയും
ചരിത്രം വിശകലം
ചെയ്താൽ
വലിയൊരു പരാജയത്തിൽ നിന്നും
പഠിച്ച
വലിയൊരു പാഠവും
വിമർശനങ്ങൾ
നൽകിയ
ഊർജ്ജവും
അതിലൂടെ
രൂപപ്പെട്ട കരുത്തും
കാണാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്