അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക്. ഖലീൽശംറാസ്

നീട്ടിവെയ്പ്പും
ശരിയായ പദ്ധതികളില്ലാത്തതുമായ
ജീവിതം
നിന്നെ
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക്
സമയമാവുന്ന
ആമ്പുലൻസിൽ
കൊണ്ടെത്തിക്കും.
എന്നാൽ നീട്ടിവയ്പ്പില്ലാതെ
സംതൃപ്തിയോടെയും
സമാധാനത്തോടെയും
ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ
സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ
സമാധാനകരമായ
ഒരു ജീവിതം
നിനക്ക് സമ്മാനിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്