അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക്. ഖലീൽശംറാസ്

നീട്ടിവെയ്പ്പും
ശരിയായ പദ്ധതികളില്ലാത്തതുമായ
ജീവിതം
നിന്നെ
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക്
സമയമാവുന്ന
ആമ്പുലൻസിൽ
കൊണ്ടെത്തിക്കും.
എന്നാൽ നീട്ടിവയ്പ്പില്ലാതെ
സംതൃപ്തിയോടെയും
സമാധാനത്തോടെയും
ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ
സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ
സമാധാനകരമായ
ഒരു ജീവിതം
നിനക്ക് സമ്മാനിക്കും.

Popular Posts