ചെറിയ നിമിഷത്തിലെ വലിയ സംതൃപ്തി. ഖലീൽശംറാസ്

മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ
സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ
വലിയ ജീവൻ
നിരീക്ഷിച്ചപോലെ
നിന്റെ ശ്രദ്ധയെ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിക്കുക
നിനക്കുള്ളിലേക്കും
ചുറ്റുപാടിലേക്കും
കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ
വിലപ്പെട്ടതും വലുതുമായ
സംതൃപ്തി
നീ കണ്ടെത്തുകതന്നെ ചെയ്യും.

Popular Posts