നീ ഭയപ്പെടുന്നതിനും മീതെ. ഖലീൽശംറാസ്

നീ ഭയപ്പെടുന്നതിലും
എത്രയോ വലിയ ഒരു
ഭീകരാവസ്ഥ പ്രതിക്ഷിക്കുക.
അപ്പോൾ എന്തും
സംഭവിച്ചാലും
പ്രതിക്ഷിച്ചത് സംഭവിച്ചു
അല്ലെങ്കിൽ
ഇത്രയേ സംഭവിച്ചുള്ളു
എന്ന് പറയുന്ന
ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ട്.
നിന്റെ മനസ്സിലെ
കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കനുസരിച്ച്
ലോക ചിത്രം
തെളിയണമെന്ന
വ്യാമോഹമാണ്
പലപ്പോഴും
അതിന് വിപരീതമായത്
സംഭവിക്കുമ്പോൾ
നിന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നത്..

Popular Posts