തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ശക്തി. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ സമയത്തെ
നിന്റെ തലച്ചോറിൽ
അറിവുകൾ
നിറയ്ക്കാൻവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക.
വൈകാരികതയെ
സ്വയം പോറലേൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷ്മമായി വിനിയോഗിക്കുക.
തീർച്ചയായും
ആർക്കും ഒരു
പീഡനവും ഏൽപ്പിക്കാൻ
കഴിയാത്ത ശക്തിയായി
വളരാൻ
നിനക്കു കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്