മഞുകാലം. ഖലീൽശംറാസ്

മഞ്ഞുകാലം
വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു
ചുടുകാലത്തിനുള്ള
തണുപ്പാണ്
സമ്മാനിക്കുന്നത്.
അല്ലാതെ തണുത്ത്
വിറങ്ങിലിച്ചു
നിൽക്കുമ്പോൾ
നീ സ്വയം
പറയാറുള്ളത്
ഈ തണുപ്പൊന്ന്
കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്