സ്നാപ്പ്ഷോട്ടുകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിതം സ്നാപ്ഷോട്ടുകളാണ്.
അല്ലാതെ തുടർച്ചയായി
ചലിക്കുന്ന ചിത്രമല്ല.
സ്ഥിരമായ ഒരു
ചലിക്കുന്ന ചിത്രം
ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള
വ്യാമോഹത്തിലാണ്
മനുഷ്യർ.
ഈ കൊച്ചു നിമിഷങ്ങളിൽ
തുടർച്ചയായി
ഒരു രംഗത്തിലും
നിലനിൽക്കാനാവില്ല
എന്ന സത്യം
മനസ്സിലാക്കി.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
ജീവിതത്തിലെന്താണോ
ഉള്ളത് അതിന്റെ
ഒരു സ്നാപ്പ്ഷോട്ട് എടുക്കുക.
പിന്നീട് അവയെ
ഓർമ്മയുടെ ആൽബത്തിലേക്ക്
വീണ്ടും നോക്കി ആസ്വദിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്