വിമർശനങ്ങൾ ഇല്ല. ഖലീൽശംറാസ്

വിമർശനങ്ങൾ എന്നതൊന്നില്ല.
മറിച്ച് പ്രോൽസാഹനങ്ങൾ
എന്നതൊന്നേയുള്ളു.
ഓരോ വിമർശനത്തിലും
ഏതെങ്കിലും തിരുത്തുകളായും.
പ്രചോദനങ്ങളായും
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയുണ്ടാവും.
അവയെ കണ്ടെത്തുക.
നൻമയും അറിവും
ശാന്തിയും നിറഞ്ഞ
നിന്റെ
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അതിവേഗം
കുതിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്