പുതിയ കഥകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

തികച്ചും നൈമിഷികമായ
കുറേ ചിത്രങ്ങളും
ആശയങ്ങളും
മാത്രമാണ്
ഓരോ നിമിഷവും
ജീവിതം നിനക്കു മുന്നിൽ
അവതരിപ്പിക്കുന്നുള്ളു.
അവയിൽനിന്നും
പുതിയ കഥകൾ
രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നത്
നിന്റെ കടമയാണ്.
ഓർമകളേയും ഭാവനകളേയുമൊക്കെ
യഥാർത്ഥ അനുപാതത്തിൽ
കുട്ടിചേർത്ത്
നീയെഴുതിയുണ്ടാക്കുന്ന
കഥകളാണ്
നിനക്ക് യഥാർത്ഥ
അനുഭൂതികൾ സമ്മാനിക്കുന്നത്.

Popular Posts