ചനോത്മക ജീവിതം. ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിതം
ചലനാത്മകമാണ്.
നിശ്ചലമല്ല.
എന്തെങ്കിലും
ഒരു പ്രവർത്തിയിൽ
മുഴുകാതിരിക്കാൻ
ആർക്കുമാവില്ല.
ആ പ്രവർത്തികളുടേയും
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ചിന്തകളുടേയും
വികാരങ്ങളുടേയും
ദിശ നിർണയിക്കാൻ
നിനക്ക് കഴിയും.
അത് പോസിറ്റീവാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്