ചനോത്മക ജീവിതം. ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിതം
ചലനാത്മകമാണ്.
നിശ്ചലമല്ല.
എന്തെങ്കിലും
ഒരു പ്രവർത്തിയിൽ
മുഴുകാതിരിക്കാൻ
ആർക്കുമാവില്ല.
ആ പ്രവർത്തികളുടേയും
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ചിന്തകളുടേയും
വികാരങ്ങളുടേയും
ദിശ നിർണയിക്കാൻ
നിനക്ക് കഴിയും.
അത് പോസിറ്റീവാക്കുക.

Popular Posts