അവരുടെ ജീവനിലേക്ക്.ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരുടെ
ജീവനിലേക്കാണ്
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
അപ്പോഴേ അവരുടെ
വികാരവിചാരങ്ങളെ
ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി
അവരോട് പൊരുത്തപ്പെടാനും
അവരുമായി ആത്മാർത്ഥതയോടെ
ആശയവിനിമയത്തിലേർപ്പെടാനും
കഴിയുകയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്