തീരുമാനങ്ങളിലേക്കെത്തും മുമ്പേ. ഖലീൽശംറാസ്

തീരുമാനങ്ങൾ
ഒറ്റയടിക്കെടുക്കാനുള്ളതല്ല.
തീരുമാനക്കൾക്കു മുമ്പ്
കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള
ഫലപ്രദമായ ചർച്ചകൾ
നടക്കണം.
ചർച്ചകൾ വൈകാരികമാകരുത്.
മറിച്ച് കാര്യകാരണങ്ങളുടേയും
നേട്ടങ്ങളുടേയും
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ആയിരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്