സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ശക്തി. ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാം ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ
ശക്തിയിലാണ്
ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഈ പ്രപഞ്ചവും
വായുവും രക്തവുമെല്ലാം.
സമ്മർദ്ദം
ആവശ്യമായ തോതിൽ
നിന്നും കുറയുകയും കൂടുകയും
ചെയ്യുമ്പോഴാണ്
അത് പ്രശ്നമാവുന്നത്.
അതുപോലെയാണ്
മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും.
അവ ആവശ്യമായ
അളവിൽ ആവശ്യമാണ്.
ആ ഒരു സമ്മർദ്ദമാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തെ
ലക്ഷ്യസഫലീകരണത്തിലേക്ക്
നയിക്കുന്നത്.
സമയം ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ നിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ
തോത് എപ്പോഴും അളക്കുക.
അവ ആവശ്യത്തിലേറെയാവുന്നുണ്ടോ
എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക.
കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്