ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ്. ഖലീൽശംറാസ്

ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ
അളവ് കുറയുംതോറും
നിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ച്
ഇല്ലാതാവുന്നു.
എല്ലാ ഭാഹ്യ പ്രേരണകർക്കു മുമ്പിലും
നീ പതറി പോവുന്നു.
സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ
ശക്തി തിരിച്ചു വരുന്നു.
സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്