അന്യനായി നിന്റെ ജീവിതം നിരീക്ഷിക്കുക. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരന്യനെ പോലെ
നിന്റെ ജീവിതത്തെ
നിരീക്ഷിക്കുക.
നിന്റെ ചിന്തകളേയും
വികാരങ്ങളേയും
നിരീക്ഷിക്കുക.
അതിലെ നൻമകളേയും
വൈകൃതങ്ങളേയും
നിരീക്ഷിക്കുക.
വിലയിരുത്തുക.
മറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക.

Popular Posts