അന്യനായി നിന്റെ ജീവിതം നിരീക്ഷിക്കുക. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരന്യനെ പോലെ
നിന്റെ ജീവിതത്തെ
നിരീക്ഷിക്കുക.
നിന്റെ ചിന്തകളേയും
വികാരങ്ങളേയും
നിരീക്ഷിക്കുക.
അതിലെ നൻമകളേയും
വൈകൃതങ്ങളേയും
നിരീക്ഷിക്കുക.
വിലയിരുത്തുക.
മറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്