പ്രണയം പിറക്കുന്നു. ഖലീൽ ശംറാസ്

അവൾ പറയും.
അവനോട്.
ഇനി ഒരിക്കലും
എന്നെ കുറിച്ച്
ചിന്തിക്കരുത് എന്ന്.
അവൻ പറയും
വാശിയോടെ.
ഇനി ഒരിക്കലും
നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ
ചിന്തിക്കാനോ
ഓർക്കാനോ
പോവുന്നില്ല.
ഇത് പറയുമ്പോൾ
അവർ
പരസ്പരത്തെ കുറിച്ചുള്ള
കൂടുതൽ ശക്തമായ
ഓരോ ചിന്തകൾക്ക്
വീണ്ടും ജൻമം നൽകുകയായിരുന്നു.
കൂടെ ശക്തമായ
പ്രണയത്തിനും
ജന്മം നൽകുകയായിരുന്നു.

Popular Posts