പരസ്പര കലഹങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

പരസ്പരം കലഹങ്ങൾ
ഉണ്ട് എന്നതല്ല
ഇവിടെ വിഷയം.
പരസ്പര സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ
കുറയുന്നുവെന്നതാണ്.
പരസ്പര കലഹങ്ങളെ
സ്പോർട്ട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിലെടുക്കുക.
സ്നേഹ ബന്ധങ്ങൾ
തകരാൻ
അവയെ ഒരു കാരണമാക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്