അവരുടെ ജീവൻ.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാളെ ഓർക്കുമ്പോൾ
അവരുടെ പുഞ്ചിരിയും
വാക്കും നോട്ടവും
ഓർമ്മയുടെ വേദിയിൽവെച്ച്
നിന്നോട് ആശയ
വിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ
ശരിക്കും
നിന്റെ ജീവന്റെ ഉള്ളിലെ
അവരുടെ ജീവനെയാണ്
നീ അനുഭവിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്