നല്ല ഭരണം. ഖലീൽ ശംറാസ്

ലോകത്തെ എറ്റവും
വലിയതും കരുത്തുറ്റതുമായ
ഭരണകൂടം
ചെറിയ ഭൂമിയിലെ
ചെറിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെ
മനുഷ്യ കൂട്ടായ്മകളുടേതല്ല.
മറിച്ച് ചെറിയ ഈ
ഭൂമിയിലെ
വിശാലവും അനന്തവുമായ
മനസ്സിനുടുമകളായ
ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
ജീവനുകളാണ്.
ആ ജീവന്റെ
സ്പന്ദനങ്ങളായ
ചിന്തകളാണ്.
അവിടെ
നല്ല സ്വയം സംസാരത്തിലൂടെയും
നല്ല വികാരങ്ങൾ നിലനിർത്തിയും
അറിവുകൾ .നേടിയും
നല്ലൊരു ഭരണം
കാഴ്ച്ചവെക്കാനായാൽ
അതാണേറ്റവും നല്ല ഭരണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്