നല്ലതിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ. ഖലീൽശംറാസ്

രാവിലെ
തന്നെ വോട്ടെണ്ണി തുടങ്ങുമ്പോഴേ
അന്നത്തെ ഫലം
വ്യക്തമാണ്.
നല്ല ചിന്തകൾക്കാണ്
വോട്ട് കൂടുതലെങ്കിൽ
അന്നത്തെ ഫലവും
വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ
നല്ല മനസ്സിന്റെ വിഷയമായിരിക്കും.
ചീത്ത ചിന്തകളിലൂടെയാണ്
തുടക്കമെങ്കിൽ
ചീത്ത മനസ്സിന്റെ
വൻ വിജയത്തിലേക്കും
നല്ലതിന്റെ
വൻ പരാജയത്തിലേക്കുമാവും
അത് നീളുന്നത്.
രാവിലത്തെ ആദ്യ
ചിന്തകൾ നല്ലതാവാൻ
ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular Posts