ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

വലിയ ലക്ഷ്യം
നിർണ്ണയിക്കുക.
വലിയ ലക്ഷത്തിലേക്കുള്ള
നിന്റെ ജീവിത വാഹനത്തിന്
നിർത്താൻ
ചെറിയ ചെറിയ
ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ
ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുക.
ഓരോ സ്റ്റോപ്പിൽ
നിന്റെ വാഹനമെത്തുമ്പോഴും
അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി
ഇറങ്ങി
സന്തോഷിക്കുക.
ആഘോഷിക്കുക.

Popular Posts