അനുഭവങ്ങളുടെ ആയുസ്സ്. ഖലീൽശംറാസ്

അനുഭവങ്ങൾക്ക്
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ
ആയുസ്സേയുള്ളു.
പക്ഷെ ഓർമ്മകളുടെ
ആയുസ്സ് അനന്തമാണ്.
ചെറിയ ആയുസ്സുള്ള
അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും
അനന്തമായ നല്ല
ഓർമ്മകളെ
സൃഷ്ടിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്