ചിന്താമണ്ടലത്തിൽ. ഖലീൽശംറാസ്

ഭാഹ്യ പ്രേരണകളിൽ
നിന്നും ഒരു പാട് വിഷയങ്ങൾ
നിന്റെ ചിന്താമണ്ടലത്തിലെ
ഭരണകേന്ദ്രം
ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട്
ത്തവിടെ ഒരു
ഫിൽറ്റർ നടക്കണം.
വാർത്തകൾ അറിയണമെങ്കിൽ
അറിയണം.
വാർത്തകളുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക്
ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടതില്ല.
മറിച്ച് ഇന്നത്
സംഭവിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞാൽ
മാത്രം മതി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്