ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ വേദി.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരുപാട്
ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ വേദിയാണ്
നിന്റെ മനസ്സ്.
നിന്റെ വികാരങ്ങളുടേയും
പ്രതികരണങ്ങളുടേയും
ദിശ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്
ഈ ചോദ്യേത്തരങ്ങളുടെ
ഫലമാണ്.
അത് കൊണ്ട്
നല്ല ചോദ്യങ്ങളും
അതിന് ശരിയായ
ഉത്തരങ്ങളും
ജീവിതം സംതൃപ്തകരമാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്