പോസിറ്റീവ്. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഓരോ
അവസ്ഥയിലും
പോസിറ്റിവായത് മാത്രം
കാണാൻ ശ്രമിക്കുക.
എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും
പോസിറ്റീവായ അവസ്ഥ
നിലനിർത്താനും ശ്രമിക്കുക.
മറ്റുള്ളവർക്ക്
പോസറ്റീവ് കൈമാറാനും
ശ്രമിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്