നിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ കാരണമാവുമ്പോൾ. ഖലീൽശംറാസ്

പലപ്പോഴും
നിന്റെ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക്
മറ്റുള്ളവർ ഒരു കാരണമാവാറുണ്ട്.
അല്ല.
നീ ഒരു കാരണമാക്കാറുണ്ട്.
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമ്പാദ്യം കൊടുത്ത്
മുല്യമില്ലാത്തതും
അപകടകരമായതുമായ
എന്തൊക്കെയോ
പകരം വാങ്ങുന്നതു പോലെയാണ്
അത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്