സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും. ഖലീൽ ശംറാസ്

സന്തോഷവും
സംതൃപ്തിയും
പുറത്തെ ലോകത്ത്
അന്വേഷിക്കരുത്.
അവ നിന്റെ
ആന്തരിക ലോകത്ത്
മാത്രം കാണുന്ന
അവസ്ഥകൾ ആണ്.
സാഹചര്യങ്ങളാവുന്ന
ഭാഹ്യലോകത്തല്ല അവയുള്ളത്
മറിച്ച് ചിന്തകളും
മനോഭാവങ്ങളുമൊക്കെയുള്ള ആന്തരിക ലോകത്താണ്
അവ ജീവിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്