ഒറ്റ നിയമം. ഖലീൽശംറാസ്

ലോകത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരേയും
ഒറ്റ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ
കൊണ്ടുവരിക എന്നത്
തികച്ചും അസാധ്യമാണ്.
ഇനി അത് സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ
ഈ ഭൂമിയിൽ
ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ
ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളു.
കാരണം ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
ചിന്തകളുടേയും
ലോകം വ്യത്യസ്ഥമാണ്.
ഒരൊറ്റ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ
മനുഷ്യർ വരണമെങ്കിൽ
അവരൊക്കെ
ഒരേ രീതിയിൽ
ചിന്തിക്കുന്നവരാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്