പ്രസ്ഥാവനകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

പല വിഷയത്തിലും
അതിന്റെ യഥാർത്ഥ
അവലോകനമല്ല
നീ നടക്കുന്നത്.
നിന്റെ മനസ്സിൽ
കാത്തു സൂക്ഷിച്ച
ചില കുറുക്കുവഴികൾക്കും
മുൻവിധികൾക്കും
അനുസരിച്ചുള്ള
തെറ്റായ
പ്രസ്ഥാവനകൾ മാത്രമാണ്.
നിന്റെ സ്വന്തം
മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ
പ്രസ്ഥാവനകളാണ്.

Popular Posts