പ്രസ്ഥാവനകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

പല വിഷയത്തിലും
അതിന്റെ യഥാർത്ഥ
അവലോകനമല്ല
നീ നടക്കുന്നത്.
നിന്റെ മനസ്സിൽ
കാത്തു സൂക്ഷിച്ച
ചില കുറുക്കുവഴികൾക്കും
മുൻവിധികൾക്കും
അനുസരിച്ചുള്ള
തെറ്റായ
പ്രസ്ഥാവനകൾ മാത്രമാണ്.
നിന്റെ സ്വന്തം
മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ
പ്രസ്ഥാവനകളാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്