സംഭവങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ലോകം മുഴുവൻ
എന്തൊക്കെയോ
സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
മനുഷ്യരിലും
മറ്റു സസ്യജീവജലണ്ടിലും
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുമെല്ലാം.
അവയെല്ലാം
നിന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല.
നിന്റെ ചിന്തകളുടെ
പരിധിയിലേക്ക്
എത്തപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ
മാത്രമാണ് നിന്നെ ബാധിക്കുന്നത്.
അത് എത്തിയതുകൊണ്ടുമായില്ല.
നിന്റെ ചിന്തകൾ
അവയുടെ പ്രേരണകളാൽ
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന
വികാരങ്ങളും
സ്വയം ചർച്ചകമുമാണ്
നിന്നെ ബാധിക്കുന്നത്.
അവിടെയാണ്
നിന്റെ നിയന്ത്രണ
സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിൽക്കുന്നത്.
ഒരു സംഭവത്തേയും
നിന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായ
മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ
കാരണമാക്കില്ല
എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനമാണ്
അടിസ്ഥാനമായി വേണ്ടത്.

Popular Posts