നല്ല മാറ്റത്തിന് പ്രേരണ. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ
നല്ലൊരു മാറ്റത്തിന്
നീ പ്രേരണയാവുമ്പോൾ.
അവരുടെ ഓർമയുടെ
സാമ്പ്രാജ്യത്തിലെ
എന്നും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന
ദീപമായി നീ മാറുന്നു.
അവർ നിന്നെ
ഓർക്കുന്ന ഓരോ
നിമിഷവും
അവരുടെ ജീവന്റെ ഉള്ളിലെ
മറ്റൊരു ജീവനായി നീ മാറുന്നു.
അതുകൊണ്ട്
മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല
പ്രേരണയവാൻ
നല്ല വാക്കുകൾകൊണ്ടും
പ്രവർത്തികൾകൊണ്ടും
അവരുടെ
ജീവനിലേക്ക് ഇറങ്ങുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്