ഭാഹ്യശക്തികൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്റെ വിലപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലേക്ക്
കടന്നുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള
ഭാഹ്യ ശക്തികളെ
നിയന്ത്രിക്കാൻ നിനക്കു കഴിയണം.
മറ്റുള്ളവരുടെ പോസ്റ്റുകളായും
വാക്കുകളായും
നിന്നിലേക്ക് വരുന്ന
ഭാഹ്യശക്തികൾ.
നിന്റെ ആത്മഹശ്വാസത്തിനും
ആത്മ സംതൃപ്തിക്കും
കളങ്കമേർപ്പിക്കാൻ
അവയെ അനുവദിക്കരുത്..

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്