ആഗ്രഹ സഫലീകരണം. ഖലീൽശംറാസ്

ഏതൊരാഗ്രഹവും
സഫലമാവും.
ആഗ്രഹിച്ച മനസ്സ്
സ്നേഹസമ്പന്നവും
നിഷ്കളങ്കവുമായിരിക്കണം.
ചിന്തകളിൽ സംശയമുണ്ടാവരുത്.
സ്ഥലമായതായി
ചതിച്ചുകൊണ്ട്
കാത്തിരിക്കുന്നതിനെ
സമീപിക്കാമായി
ഒരുങ്ങണം.
ദൈവവിശ്വാസം
ശക്തമായിരിക്കണം.
ഉറച്ചതായിരിക്കണം.
സംശയമില്ലാത്തതായിരിക്കണം.
ആഗ്രഹം
മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കരുത്.
അവർ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന്
സഹായികളും പ്രോൽസാഹകരുമാവുമെന്ന്
ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽമാത്രം
പങ്കുവെക്കണം.

Popular Posts