ആ പ്രവർത്തികൾ നൽകുന്ന ഫലം. ഖലീൽശംറാസ്

നീ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ്
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം
വകയിരുത്തി
ചെയ്യുന്ന
പ്രവർത്തികളെ
വിലയിരുത്തിക.
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയവും
ഉറക്കവും
ജീവിതവും
വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ
പാകത്തിൽ
അവ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്
എന്ത് ഫലം നൽകുന്നു
എന്നും
വിപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പെടുക്കാൻ
അവയെ എങ്ങിനെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും
വിലയിരുത്തുക.
ഇവിടെ അതിലൂടെ
ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷവും
സംതൃപ്തിയും
അറിവുമാണ്
അതിന്റെ വില.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്