മനുഷ്യ ശക്തി. ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യർക്ക് ശാരീരികശക്തിയേക്കാൾ
ബുദ്ധിശക്തിക്ക് ഭരിക്കാനുള്ള
ശേഷി നൽകിയത് കൊണ്ട്
ഈ ഭൂമിയിൽ
ഗുണങ്ങളേക്കാളേറെ
നഷ്ടങ്ങളാണ്
ഉണ്ടായതെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഒരു പാട്
സസ്യജീവജാലങ്ങൾ
അവ 
മനുഷ്യരേക്കാൾ
ശക്തരായിട്ടും
നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
ഒരു പാട് മനുഷ്യർക്ക്
പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
നിശേധിക്കപ്പെട്ടു.
മനുഷ്യർ തമ്മിൽ
പരസ്പരം
തർക്കിക്കാൻ തുടങ്ങി.
മനുഷ്യരേയും
മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ
അതേ അവസ്ഥയിൽ
സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ
ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ?
സാമ്പത്തിക ,രാഷ്ട്രീയ
പ്രതിസന്ധികളോ.
പ്രകൃതി നശീകരണമോ
ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്