കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്. ഖലീൽശംറാസ്

കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ
ഒരേ സ്മയം
ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ
ഓരോ വിഷയത്തിലും
മതിയായ ശ്രദ്ധ
കിട്ടാതെ പോവുന്ന അവസ്ഥയാണ്
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്.
മാനസികമായി
ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ
ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്
ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നത്:
പക്ഷെ ഒരു ശാരീരിക
പ്രവർത്തിയെ
മറ്റൊരു മാനസിക
പ്രവർത്തിയോട്
കുട്ടി ചേർക്കുമ്പോൾ
ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല.
ഉദാഹരണത്തിന്
നടന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുക.
നിന്ന് ഓഫീസ്
കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുക.
ഓടികൊണ്ട്
സംഗീതം ആസ്വദിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras