മാനസിക ബോംബുകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

വർഗ്ഗീയതയും ഭീകരതയുമൊക്കെ
ചില മനുഷ്യമനസ്സുകൾ
മറ്റുള്ളവരെ അക്രമിക്കാൻ
വേണ്ടി ഒരുക്കിവെച്ച
മാനസിക ബോംബുകൾ
ആണ്.
അവ മറ്റുള്ളവരിൽ
നിക്ഷേപിക്കാൻ
എതിർകക്ഷികളിൽ
നിന്നും തൊട്ടുകൂടായ്കയോടെ
ജീവിക്കുന്ന അവർക്ക്
കഴിയില്ല എന്നുമാത്രമല്ല
ആരുടെ പക്കലാണോ
അതുള്ളത്
അവരുടെ ഉള്ളിൽ
അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യും.
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ
സ്വയം നശിക്കാനും
സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താനും
ഒരുക്കിവെച്ച
ആത്മബോംബുകളാണ് അവ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്