പ്രതികരണങ്ങളെ പരിഗണിക്കും മുമ്പ്. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും
പ്രതികരണങ്ങളെ
പരിഗണിക്കും മുമ്പ്
അവരുടെ മുന്നേയുള്ള
പ്രതികരണങ്ങളെ
പരിഗണിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ഓരോ വിഷയത്തിലും
അവരുടെ പ്രതികരണം
ചില സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങളുടേയും
ചിലതിനോടുള്ള
അന്ധമായ ശത്രുതയുടേയും
മറ്റു ചിലതിനോടുള്ള
അതിലും അന്ധമായ
അടിമത്വത്തിന്റേയുമൊക്കെ
തെറ്റായ അച്ചുകളിൽ
വാർത്തെടുത്തതായിരിക്കും.
കാര്യങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായ
ഒരു ബന്ധം പോലും
അവയ്ക്കുണ്ടാവണമെന്നില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്