സ്നേഹം. ഖലീൽ ശംറാസ്

സ്നേഹം
അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്
ആഴ്ന്നിറങ്ങണം.
അവരുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്നും
സന്തോഷത്തിന്റേയും
സംതൃപ്തിയുടേയും
വികാരങ്ങൾ പിറക്കാൻ
പ്രേരണയാവണം.
എല്ലാവരേയും
വനേഹിക്കുക എന്നതൊന്നേ
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളു.
ഒരു
വേർതിരിവുമില്ലാതെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്