സ്നേഹം. ഖലീൽ ശംറാസ്

സ്നേഹം
അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്
ആഴ്ന്നിറങ്ങണം.
അവരുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്നും
സന്തോഷത്തിന്റേയും
സംതൃപ്തിയുടേയും
വികാരങ്ങൾ പിറക്കാൻ
പ്രേരണയാവണം.
എല്ലാവരേയും
വനേഹിക്കുക എന്നതൊന്നേ
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളു.
ഒരു
വേർതിരിവുമില്ലാതെ.

Popular Posts