ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഗുണം. ഖലീൽശംറാസ്

മരണത്തോടുകൂടി
നിന്റെ ആത്മാവിന്
നഷ്ടപ്പെടുന്ന എറ്റവും
വിലപ്പെട്ട ഒരു ഗുണമുണ്ട്.
അത് നിന്റെ ചിന്താശേഷിയാണ്.
പക്ഷെ
പലപ്പോഴും
നെഗറ്റീവായ സ്വയം സംസാരങ്ങളാൽ
അവയുടെ മൂല്യവും
അതുകൊണ്ടുള്ള
സാധ്യതയും
നീ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്.

Popular Posts