മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ സമൂഹത്തിന്റേതായ
തീരുമാനങ്ങൾ എന്നതൊന്നില്ല.
മനുഷ്യന്റേയും
മനുഷ്യൻമാരുടേയും
തീരുമാനങ്ങൾ എന്നതൊന്നേയുള്ളു.
അതുകൊണ്ട്
ഓരോ മനുഷ്യർക്കും
അവരുടെ തീരുമാന സ്വാതന്ത്ര്യം
വകവെച്ചു കൊടുക്കുക.
ഓരോ വ്യക്തിയും
അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസരിച്ചെടുത്ത
തീരുമാനങ്ങളെ
നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ
നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കാരണമാക്കാതിരിക്കുക.
അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്
മീതെ കയ്യേറ്റം
ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

Popular Posts